Privacy verklaring Pieters Bouwkunde

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Pieters Bouwkunde b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@pieters.net, dan verwijderen wij deze informatie.

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pieters Bouwkunde b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Pieters Bouwkunde b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Pieters Bouwkunde b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pieters Bouwkunde b.v.) tussen zit.

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pieters Bouwkunde b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Klanten / opdrachtgevers
persoonsgegevens    > 7 jaar (vanaf laatste klantcontact)  > Voor het onderhouden van klantrelaties
Personalia                  > 7 jaar (vanaf laatste klantcontact)  > Voor het onderhouden van klantrelaties                  
Adres                            > 7 jaar (vanaf betaling laatste factuur)  > Het verplicht bewaren van facturen
Sollicitaties
Persoonsgegevens    > 1 jaar (vanaf laatst contact)
Inschrijvingen van de nieuwsbrief
persoonsgegevens (naam en e-mail)  > Tot uitschrijving > Voor het ontvangen van informatie en marketing
Contacten Pieters Bouwkunde
persoonsgegevens     > 2 jaar > Voor het onderhouden van mogelijk contact

6 Delen van persoonsgegevens met derden

Pieters Bouwkunde b.v. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pieters Bouwkunde b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Pieters Bouwkunde b.v. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt voor de uitvoering van in ons contract benoemde werkzaamheden zoals het laten verzorgen van sonderingen, funderingsonderzoek etc.

7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pieters Bouwkunde b.v. gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pieters Bouwkunde b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door een derden, te weten Google Analytics. Hierbij hebben we delen van informatie uitgezet en hebben we verwerkingsovereenkomst Google. Hiermee voldoet dit aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pieters Bouwkunde b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@pieters.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Pieters Bouwkunde b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pieters Bouwkunde b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@pieters.net